Titel Datum
Die bevoegdheid van die streeksinodes volgens Art. 35 van die nuwe konsep–kerkorde 1960
Oordenking vir Goeie Vrydag 13 April 1960
Die ander kant van die saak – I 13 Julie 1960
Die ander kant van die saak – II 20 Julie 1960
Die ander kant van die saak – III 27 Julie 1960
Versoek aan Aktuarii – 1960 1960
Die ander kant van die saak – IV 14 September 1960
Ons toekoms en die Sending 1961
Die nuwe Kerkorde – Pleidooi vir voorlopige aanvaarding 1 Februarie 1961
Briewe – E Gyenge aan WD Jonker 1961
Wat is ’n Sinode? 21 Maart 1961
Christelijke Encyclopedie 1961
Die Transvaalse Sinode en die status van sendelinge 28 Junie 1961
Intreepreek 1962
Die Beroepbaarheid van Sendelinge in Moederkerk 21 Maart 1962
Sendingbepalinge 1962
Boekbeskouing: Die sendingbepalinge van die Ned. Geref. Kerk van Transvaal 1962
Die Transvaler se Kersfees-Fonds 1962
’n Brief aan Doopouers 1963
Die vier eeue van troos – Preekbundel oor die Heidelbergse Kategismus 1963
Aandgesprekke 1963
Aandag vir die Kerk 1963
Korrespondensie: verweer teen resensie 20 Februarie 1963
Repliek van prof. T. N. Hanekom 20 Februarie 1963
Teologiese Verskuiwinge by Rome in die Jongste Tyd 1963
Die beroepbaarheid van sendelinge 6 Maart 1963
Die bevestiging van huwelike en huweliksgebooie 20 Maart 1963
Rooms of Gereformeerd? Enkele gedagtes oor die noodsaaklikheid van die kerkverband 27 Maart 1963
Rooms of Gereformeerd? Enkele gedagtes oor die noodsaaklikheid van die kerkverband – II 3 April 1963
WD Jonker – aansoek om behoud van status – 1965 1963