Deurdagte Koerswysiging

Deurdagte Koerswysiging
’n biografiese bibliografie van Willem Daniël Jonker 1929-1955
deur Gert Jacobus Duursema
Verhandeling ingehandig ter vervulling van die vereistes vir die graad Magister Theologica in die Fakulteit Teologie, Departement Ekklesiologie, aan die Universiteit van die Vrystaat.
Desember 2012
Studieleier : Prof. Dr. R.M. Britz
Medestudieleier: Prof. Dr. E.A. de Boer

Download the PDF file .