Koninkryk, Kerk en Kosmos

Koninkryk, Kerk en KosmosVoorwoord van Koninkryk, Kerk en Kosmos
Huldigingsbundel te ere van Prof WD Jonker
Uitgegee deur Pro-Christo Publikasies, Bloemfontein, 1989

VOORWOORD

Op 1 Maart 1989 vier professor W D Jonker sy sestigste verjaarsdag.

Hierdie bundel word met groot dankbaarheid teenoor die Here en as blyk van hul toegeneentheid en waardering vir die persoon en werk van die jubilaris, deur ‘n aantal van sy vriende en kollegas aangebied.

Daar word reeds baie jare lank in Suid-Afrika met aandag na Willie Jonker geluister. Daarvoor bestaan daar goeie rede. Sy bekwame beheersing van Afrikaans, die waardigheid van sy persoon en die meesleurende krag van sy betoog kan nie onopgemerk verbygaan nie. Daarby kom dat sy vaardigheid as teoloog, altyd weer met ‘n voorkeur vir die klassieke teologiese werke, ontsag móét afdwing. Nie sonder rede nie is sy naam as teoloog wyer as Suid-Afrika bekend.

Om die invloed te probeer bepaal wat uitgegaan het van sy talle wetenskaplike publikasies, sy veelvuldige meer populêre artikels, sy prediking, die weeklikse koerantrubriek oor baie jare en die nawerking wat hy deur sy studente gehad het, is ‘n totaal onbegonne taak. Eintlik is dit ook nog te vroeg. Dit is dan ook nie die bedoeling van hierdie bundel nie. Die skrywers wou net maar dankie sê vir wat hy vir hulle persoonlik, maar ook vir die kerk en die teologie in Suid-Afrika, beteken.

In ons titel, soos in sy teologie, staan die kerk sentraal. Geen teoloog het waarskynlik ‘n groter bydrae gelewer tot die vernuwing in die ekklesiologiese denke in Suid-Afrika as juis hy nie. Terselfdertyd staan die kerk nie geïsoleerd in sy belangstellingsveld nie. As instrument van die koninkryk staan die kerk ook in diens van die kosmos. Op watter wyse hierdie diens kan geskied sonder dat kerk en teologie maar net dienstig word aan die wêreld, is ‘n saak waarmee hy voortdurend worstel.

Sy verbasende alsydigheid as teoloog, blyk uit die verskeidenheid leerstoele wat hy reeds beklee het. Vanaf 1957 tot 1960 was hy deeltydse dosent in sistematiese teologie aan UNISA, en gedurende 1965 tot 1966 hoogleraar in kerkgeskiedenis, dogmageskiedenis en kerkreg aan dieselfde inrigting. Tussen 1968 en 1971 beklee hy die pos van hoogleraar in amptelike vakke aan die Theologische Hogeschool van die Gereformeerde Kerken te Kampen. Sedert 1971 is hy professor in die dogmatologiese vakke aan die Teologiese Fakulteit van die Universiteit van Stellenbosch.

Miskien is sy heel grootste bydrae die inspirasie wat van hom uitgegaan het en die liefde vir die teologie wat hy gekweek het by die groot aantal studente wat reeds onder hom studeer het. Hoewel hulle die geheim daarvan nie altyd kan verklaar nie, getuig hulle van die opwinding wat hy indra in sy lesings en die blywende betekenis daarvan vir hulle latere loopbaan. Daar het dan ook alreeds twaalf doktore onder sy leiding gepromoveer.

By die bereiking van sy sestigste verjaarsdag, dank ons die Here vir die gawe van Willie Jonker aan sy kerk. Ons sien uit daarna om vorentoe veel vrug te pluk van sy gerypte insigte. Ons bede is dat daar vir hom en vir Bettie, wat deur die jare ‘n hulp was wat by hom pas”, nog baie vreugde mag voorlê.

Die redaksie wil ook graag die N G Sendinguitgewers van harte bedank vir hul bereid­willigheid om die bundel uit te gee in ‘n tyd waarin so ‘n onderneming nie sonder finansiële risiko geskied nie.

Flip Theron
Johann Kinghorn