Geen handboek nie

GEEN HANDBOEK NIE
Die Burger, 24 September 1977, Bladsy 10

‘n Mens hoor dikwels die stelling dat die Bybel geen handboek vir die politiek, die ekonomie, of die wetenskap is nie. Dié uitspraak is natuurlik waar, maar soveel hang daarvan af met watter bedoeling dit gemaak word.

Wanneer dit as ‘n blote objektiewe stelling uitgespreek word, is dit ‘n gemeenplaas. Die Bybel is sonder enige twyfel geen handboek vir enige terrein van ons openbare lewe in die sin waarin ons die term ʺhandboekʺ verstaan nie. Die Bybel is selfs geen handboek vir die teologie nie. Die Bybel is die openbaring van God.

Juis die erkenning daarvan dat die Bybel die openbaring van God is, plaas dit egter in ‘n ander kategorie as alle ander boeke. Dit beteken immers dat die Bybel aan ons die bevrydende kennis van God wil meedeel, waardeur ons hele lewe verander en in ‘n nuwe lig geplaas word. Maar dit beteken ook dat die eise van Gods Woord vir ons hele lewe en al sy terreine geld.

Anders as die voorstanders van die “twee-ryke-leer” wat meen dat die Bybel net vir ons innerlike en persoonlike lewe ‘n boodskap het, glo die gereformeerde protestantisme dat die eise van die Bybel inderdaad ook betrekking het op ons openbare lewe. Ook die politiek, die ekonomie en die wetenskap kom dus binne die ligkring van die openbaring van God in die Skrif te staan.

Seker, die Bybel is geen handboek vir die wetenskap, die ekonomie of die politiek nie, maar die Bybel het as openbaring van God vir ons juis ook op hierdie terreine fundamentele dinge te sê. Die Bybel bevat geen oplossings van wiskundige probleme, geen sosiologiese of ekonomiese uiteensettinge en geen politieke definisies wat lynreg afgelees kan word nie. Die Bybel is die verkondiging van Gods bevrydende heil. Maar daardie bevrydende heil het betekenis vir die wetenskap, die ekonomie en die politiek. Die Bybel toon ons selfs hoe die Woord van God in die tyd van Israel en die eerste gemeente diep ingegryp het in die sosiale en politieke lewe.

Daarom moet ‘n mens by die uitspraak dat die Bybel geen handboek is nie, seker maak dat dit nie dalk opgevat word dat die Bybel niks vir ons openbare lewe te sê het nie. Die Bybel het wel betekenis vir ons openbare lewe. Hy spel in sy verkondiging die beginsels van liefde, geregtigheid en naastediens uit wat ons op alle terreine moet beheers. Hy stel die wetenskap en die openbare lewe in die lig van God. Hy vra aan ons wat ons maak met ons wetenskap en ons ekonomie, ons politiek en ons kuns. Dien ons God en die mense daarmee, of bedroef ons die Heilige Gees daarmee? – WDJ