Wat moet ons bid?

WAT MOET ONS BID?
Die Burger, 31 Desember 1977, bladsy 14

Paulus slaak die versugting dat ons nie reg weet wat ons moet bid nie (Romeine 8:26). Hy het dit oor die toestand waarin die Christen verkeer Dit is ’n toestand van innerlike verdeeldheid en veel uiterlike teenstrydighede in die periode tussen die eerste en die tweede koms van Christus.

Die gelowige weet reeds dat hy in Christus die verlossing deelagtig is. Dit maak hom dankbaar, blymoedig en veral hoopvol, omdat by daarvan seker is dat die teenswoordige wêreld met sy lyding en verdriet, sy verganklikheid en gebondenheid weldra sal verbygaan en dat die heerlikheid van die nuwe hemel en die nuwe aarde geopenbaar sal word. En tog sien die gelowige nog so min van hierdie heerlikheid.

Dit is nog nie geopenbaar nie. Inteendeel, al wat hy nou nog rondom hom sien, is ’n skepping wat aan nietigheid onderworpe is, wat sug in sy toestand van slawerny, en wat met reikhalsende verlange uitsien na die dag waarop Christus alles nuut sal maak en die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God sal laat aanbreek.

In hierdie toestand weet die Christen nie altyd wat hy moet bid nie. Hy weet wel wat God se langtermyn-plan is, en daarvoor kan hy ook met opregte versugtinge bid, maar hoe die dinge, op kort termyn presies moet gebeur, is nie altyd vir ons duidelik nie. Ons kan wel uitroep: Laat U koninkryk kom! – en dit moet ons ook voortdurend bid – maar ons weet nie altyd watter dinge die koms van die koninkryk dien en watter in die weg staan nie. Ons weet selfs nie eens in ons eie lewe watter dinge werklik vir ons goed is en watter tot ons skade sal dien nie.

Ons bid om voorspoed en geluk, gesondheid en vooruitgang – maar is dit werklik vir ons goed? Ons bid vir die vervulling van ons aardse ideale en wense, maar is dit altyd in ooreenstemming met God se wil en die weg wat Hy in sy wysheid ook met ons wil gaan?

Nee ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Selfs op die Oujaarsdag weet ons dit nie presies nie. Ons leef in verwarrende tye waarin die gebeurtenisse mekaar in ‘n versnelde tempo opvolg. Skokkende dinge gebeur daagliks om ons en met ons. Dit is of ons al ons perspektief op die dinge soms begin verloor. Watter vreeslike dinge het nie al in die afgelope jaar in die wêreld·en selfs ook in ons eie land gebeur nie?

En wat ons alles in die nuwejaar te wagte moet wees, kan ons selfs op hierdie oomblik nie raai nie. Dit is vir ons so moeilik om presies te weet wat ons in sulke omstandighede moet bid. En tog hoef ons nie moedeloos te wees nie, Paulus troos ons daarmee dat die Gees van God ons swakhede te hulp kom, en dat Hy wat ons harte deursoek, ooreenkomstig die wil van God vir ons behoeftes by God intree. God omvat ons ook in ons stamelende en kortsigtige gebedslewe. Hy bring ook ons Oujaarsgebed onder die bloed van Christus en gee dit ’n plek in die raadsplan van God. – WDJ