Dit is nog dieselfde

DIT IS NOG DIESELFDE
Die Burger, 6 Mei 1978, bladsy 6

’n Mens moenie die fout maak om te dink dat dit vandag makliker is om ’n Christen te wees as wat dit tydens die aardse lewe van Jesus was of in die eerste tyd ná sy opstanding nie.

Uiterlik mag dit so lyk. Ons leef immers in ’n ʺChristelikeʺ omgewing, kry ’n Christelike opvoeding en behoort tot die Christelike kerk wat al sedert die vierde eeu ’n gerespekteerde en magtige instelling in die wêreld is. Ons kultuur is gestempel deur Christelike waardes en ons kan op byna ontelbare plekke in ons persoonlike en sosiale lewe die invloed van die Christendom opmerk.

Dit alles kan die indruk wek dat die Christendom iets is wat jy by wyse van erfenis besit; dat dit byna vanselfsprekend is om Christen te wees en dat dit gevolglik in ons leefwêreld makliker as in die begin van ons jaartelling is om Christen te wees.

Dit is egter ’n illusie en fatale vergissing om só te dink. Die basiese eise van Christenskap is nog net so radikaal as wat dit vir die eerste dissipels, vir die ryk jong man en vir die eerste bekeerlinge uit die heidendom was. Laat ons daaroor geen illusies koester nie. ’n Mens word nog steeds Christen net deur hartgrondige bekering, wat niks minder inhou nie as dat jou ou mens moet sterf en dat jy moet opstaan in ’n nuwe lewe. Dit vra nog steeds die prysgawe van alle aardse sekuriteite om enkel van genade te lewe.

Dit is nie só dat Christus in die eerste eeu vir die ryk jong man gesê het dat hy al sy goed moet verkoop, dit aan die armes moet uitdeel en Hom moet volg en dat Hy vandag daarmee tevrede is dat ons maar met hart en siel aan ons goed mag vaskleef, weier om Hom in die mees letterlike sin te volg en om ’n radikale breuk met die wêreld te maak nie.

Dit is nie waar dat dit in die eerste eeu ’n prys gekos het om Christen te wees, maar dat dit vandag net maar voordeel kan bring om Christus te kies nie. Sonder klereskeur, vervolging, miskenning en verwonding sal ons ook vandag nog nie deur die wêreld kan kom as ons werklik Christus kies nie. As dit in die eerste eeu ’n prys gekos het om teen die heersende stroom in te gaan ter wille van Christus, sal dit vandag nie minder moeilik wees nie, want tensy ons moet aanneem dat die wêreld homself bekeer – en elkeen kan met sy eie oë sien dat dit nie waar is nie – sal die heersende stroom nog net so venynig teen ’n egte Christen reageer as in die eerste eeu.

In die ware sin van die woord het Christus nie meer aanvaarbaar geword vir die vlees as wat Hy destyds was nie. Dit is gevaarlik om jou te laat bedrieg deur die skyn van uiterlike welwillendheid teenoor kerk en Christendom, asof dit sou beteken dat die wêreld self Christelik geword het. Steek maar af na die dieptes van die werklike eise van die evangelie, en ons sal gou genoeg ontdek dat die Christendom van die meeste mense uiters vyandig teenoor Christus sal reageer. Ook ’n mens se eie hart raak skielik steeks as hy besef wat egte Christenskap van ons kan vra. – WDJ