Titel Datum
’n Helder, nugtere boodskap 14 Julie 1993
In gesprek met Johan Heyns 1993
Enkele opmerkings oor die Doop (Leer- en Aktuele Sake) 1994
Enkele opmerkinge oor die doop 1994
WD Jonker gee tuig oor aan FE Deist 14 Februarie 1995
Artikels was hart-versterkend 18 Februarie 1995
Die Ned Geref Kerk se gereformeerde identiteit in ’n situasie van verskuiwende gesagsbasisse 1995
NGK het geluister na pleidooi van 1980 20 Oktober 1995
Jonker rig menige baken op 26 Oktober 1995
Briewe van kritiek en steun 11 November 1995
‘n Diepe ontsag: In Memoriam – Johan Heyns 1996
Kragvelde binne die kerk 1998
Kragvelde binne die kerk 1998
NG Kerk se worsteltye 26 April 1999
Dié kerkboek ook vir ‘gewone’ leser 28 Junie 1999
Is dit vir die NGK moontlik om die Belhar-belydenis as belydenis te aanvaar? 2000
Sterk- en swakpunte van die Gereformeerde spiritualiteit 2000
Geref Spiritualiteit en stellings vir bespreking 2000
‘n Geheiligde lewe in diens van die Woord 2000
Die Gesagvolle Woord 2000
Eie-aard van die Geref Spiritualiteit 2000
Willie Jonker: skaamteloos Christen 26 Junie 2001
Enkele opmerkings oor Bevrydingsteologie 2002
Politieke Teologie 2006
Prof G Heitink na heengaan van WD Jonker 2006
‘n Besonderse klasmaat en gewaardeerde kollega 2 September 2006
‘Dwaalpad’ van NG Kerk eindig 18 Oktober 2007
Eer wie eer toekom 25 Oktober 2007
De gemeente en haar diakonaat 2019
Preek oor Matteus 26:47-56 2019