Titel Datum
Mistieke Liggaam en Kerk 1955
WD Jonker – In Nederland gepromoveer 1955
In Nederland gepromoveer 1955
Skitterende verweer van Suid-Afrikaanse student teen aanvalle van Roomse priester 1955
Akte van toelating 1955
Amptelike berig: Legitimasie 1955
Beroepsbrief na Johannesburg-Wes 1955
Ordening en Bevestiging 1955
Resensie van Proefskrif 1955
Akte van Bevestiging – 20 Augustus 1955 1955
Versoek aan Aktuarii – 1960 1960
Boekbeskouing: Die sendingbepalinge van die Ned. Geref. Kerk van Transvaal 1962
Aandgesprekke 1963
WD Jonker – aansoek om behoud van status – 1965 1963
Vaste aanstelling – Professor in Teologie 1963
Behoud van status CFB Naudé – Eksamenkommissie besluit 1963
Advies aan Beyers Naudé 1963
Ontmoeting – WD Jonker en Ridderbos – 1967 1967
Handelingen van het Curatorium (Kampen) – Aug 1967 1967
WD Jonker – Benoeming as Hoogleraar deur H Ridderbos 1967
Beroep as Hoogleraar na Kampen, Nederland – Voorlegging aan Sinode 1967
Benoeming van WD Jonker tot hoogleraar, Nederland 1967
WD Jonker bedank beroep na Kampen – 1967 1967
WD Jonker bedank beroep na Kampen – Sept 1967 1967
Brief WD Jonker aan JT Bakker – Rektor – Kampen, Nederland 1968
Hoogleraar aan de Theol. Hogeschool, Nederland 1968
Brief – WD Jonker aan JT Bakker – 1968 1968
Prof. W. D. Jonker 1968
Brief – WD Jonker aan ds W Wiersma – 1968 1968
WD Jonker aanvaar beroep na Kampen – 1968 1968