Titel Datum
Kandidate vir Studenterade 1951
Unie-beurs aan Willie die Voorsitter – UP 1952
Mistieke liggaam en kerk in die nuwe Rooms-Katolieke teologie 1955
Mistieke Liggaam en Kerk 1955
WD Jonker – In Nederland gepromoveer 1955
In Nederland gepromoveer 1955
Skitterende verweer van Suid-Afrikaanse student teen aanvalle van Roomse priester 1955
Amptelike berig: Legitimasie 1955
Resensie van Proefskrif 1955
Boekbeskouing: Die sendingbepalinge van die Ned. Geref. Kerk van Transvaal 1962
Aandgesprekke 1963
Behoud van status CFB Naudé – Eksamenkommissie besluit 1963
Handelingen van het Curatorium (Kampen) – Aug 1967 1967
WD Jonker – Benoeming as Hoogleraar deur H Ridderbos 1967
Beroep as Hoogleraar na Kampen, Nederland – Voorlegging aan Sinode 1967
Benoeming van WD Jonker tot hoogleraar, Nederland 1967
Hoogleraar aan de Theol. Hogeschool, Nederland 1968
Prof. W. D. Jonker 1968
Zuid-Afrikaanse Theoloog Hoogleraar in Kampen 1968
Zuid-Afrikaanse Theoloog Hoogleraar in Kampen 1968
N.G. Leraar word Hoogleraar in Nederland 17 April 1968
Dr Jonker na Kampen 26 April 1968
Handelingen van het Curatorium (Kampen) – Mei 1968 1968
Ds P Visser en W Wiersma aan Moderamen – Algemene Sinode Amsterdam 1968
Over Zuid-Afrika, Nederland en de G.O.S. 1968
WD Jonker – Afscheid en Inauguratie – Kampen 1968
Handelingen van het Curatorium (Kampen) – Feb 1969 1969
Handelingen van het Curatorium (Kampen) – Junie 1969 1969
Gemeenschappelijke Avondmaalsviering 1969
“Samen op weg” – Nederlandse Kerke 1969