Titel Datum
Die Christen, Kunstenaar en Kuns 1949
Wat is ons gesag? 1950
Is die Transvaal op weg na herstel? Enkele gedagtes n.a.v. die Transvaalse Sinode van 1957. 1957
Het dit sin om van Evangelisasie te spreek? 1958
Die Roeping van die KJV in die Jeugkrisis 1959
Brief aan Die Kerkblad 1959
Die bevoegdheid van die streeksinodes volgens Art. 35 van die nuwe konsep–kerkorde 1960
Die Transvaler se Kersfees-Fonds 1962
Teologiese Verskuiwinge by Rome in die Jongste Tyd 1963
Die Heidelbergse Kategismus 1963
Die Liberale Kerkreg en die Veelheid van Kerke 1964
Die Christen en aardse besittings 1964
Die gawe om te kan uitdeel 1964
Ontwrigting van Stedelike Bantoe 1964
Die eenvoud van Jesus 1966
Hulpmiddels by die hou van huisgodsdiens 1966
Die Sin van ons Lyding 1966
Die Sug na Bevryding 1967
Getuig met Woord en Daad 1967
Volkskerk of Belydende Gemeente? 1967
Wat die Hervorming vandag nog beteken 1967
Dankbaarheid is die Geheim van Oorwinning 1968
Tot Zijn Gedachtenis 1968
Ontslae van die Wet 1968
Hoogleraar aan de Theol. Hogeschool, Nederland 1968
Dit is salig om gering te wees 1968
Dit is salig om gering te wees 1968
Grace and Justification 1968
Een pleidooi voor verdere contact 1968
Over Zuid-Afrika, Nederland en de G.O.S. 1968