Publikasies

BOEKE

 1. ’n Waardering van Ulifas se vertaling van die eerste hoofstuk van Markus se evangelie, met spesifieke verwysing na enkele ander plekke; ’n vergelykende studie. M.A. verhandeling UP, 1952.
 2. Mistieke liggaam en kerk in die nuwe Rooms-Katolieke teologie. (D.Th.- proefskrif) Kampen: Kok, 1955.
 3. En as jou broeder sondig…” Kaapstad: N.G.Kerkuitgewers, 1957.
 4. Die brief aan die Romeine. Kaapstad: N.G.Kerkuitgewers, 1966.
 5. Meer as ‘n profeet in: In gesprek met Islam. (Saam met A. van Selms en A. Naude). Bloemfontein, 1974.
 6. Op weg met die teologie. (Saam met J.A. Heyns). Pretoria, NGKB, 1974.
 7. Ek glo in die Heilige Gees. (Saam met G. Kotze en E. Lombard). Wellington: Bybelkor, 1975.
 8. Die Woord as opdrag. Pretoria: N.G.Kerkboekhandel, 1976.
 9. Christus die Middelaar. Pretoria: N.G.Kerkboekhandel, 1977.
 10. Die Gees van Christus. Pretoria: N.G.Kerkboekhandel, 1981.
 11. In diens van die Woord. Pretoria: N.G.Kerkboekhandel, 1981.
 12. Uit vrye guns alleen. Oor uitverkiesing en verbond. Pretoria: N.G.Kerkboekhandel, 1989.
 13. Bevrydende Waarheid. Wellington: Hugenote-Uitgewers, 1994.
 14. Selfs die kerk kan verander. Kaapstad: Tafelberg,
 15. Die Relevansie van die Kerk. Wellington: Bybel-Media, 2008

KLEINER PUBLIKASIES

 1. Die Sending bepalinge van die Ned. Geref. Kerk van Transvaal. Kerk en Wêreld, nr 4, Potchefstroom, 1962.
 2. Aandag vir die kerk. Die stryd om die Kerk, nr 1. Potchefstroom: “Die Evangelis”, 1965.
 3. Om die regering van Christus in Sy Kerk. Unisa Mededelings. A39, Pretoria, 1965.
 4. Theologie en praktijk. Kampen: Kok, 1968.
 5. Als een riet in de wind… Kampen: Kok, 1970.
 6. Die Bybel en Gods wil vir ons lewe. Kaapstad: N.G.Kerkuitgewers, 1974.
 7. The Mary cult in the Roman Catholic Church. Stellenbosch Theological Studies 3. Cape Town: Dutch Reformed Church Publishers, 1979.
 8. Die hoë belang van die mediese etiek. J. Brink geleentheidslesing (Uitgawe, Fak. Geneeskunde US, 1986)

N.G.T.T.

 1. Die bevoegdheid van die Streeksinodes volgens art.35 van die Kerkorde, G.T.T., Maart, 1960, deel 1 nr 2.
 2. Teologiese verskuiwings by Rome in die jongste tyd. N.G.T.T., Maart, 1963, deel 4 nr 2.
 3. Die Liberale Kerkreg en die veelheid van kerke. N.G.T.T., Januarie 1964, deel 5 nr 1.
 4. Volkskerk of Belydende gemeente? N.G.T.T., September 1967, deel 8.
 5. Grace and Justification. G.T.T., 1968, deel 9 nr 3.
 6. Teilhard de Chardin en die teologie van ons tyd. N.G.T.T., Januarie 1972, deel 13 nr 4.
 7. ‘n Reeks aktuele publikasies. N.G.T.T., Junie 1972, deel 13 nr 3.
 8. Die weg van die Dogmatiek. N.G.T.T., Jan 1974, deel 15 nr 1.
 9. ’n Eietydse geloofsleer. N.G.T.T., 1975, deel 16 nr 2.
 10. Die Verhouding tussen Christelike geloof en mistiek. N.G.T.T., 1985, deel 26 nr 4.
 11. Some remarks on the interpretation of Karl Barth. N.G.T.T., 1988, deel 29, nr 1.
 12. Die eie-aard van die gereformeerde spiritualiteit. N.G.T.T., 1989, deel 30, nr 3.
 13. In gesprek met Adrio König oor doop en verbond, N.G.T.T., 1990, deel 31, nr4.
 14. Reaksie op Naude en Furstenburg se bespreking van Uit vrye guns alleen, G.T.T., 1991, deel 32, 119-123.
 15. Spiritualiteit en God verduistering. N.G.T.T., 1992, 170-178.
 16. Opmerkings oor Alister McGrath se “Christian Theology”. N.G.T.T. 1996, deel 37, 286-292.

IN DIE SKRIFLIG

 1. Die unieke karakter van die kerk. In die Skriflig, September, 1977, Jaargang 11 nr 43.
 2. Die pluriformiteit leer van Abraham Kuyper. Teologiese onderbou vir die konsep van aparte kerke vir aparte volksgroepe? In die Skriflig, 23, 1989.
 3. Die moderne belydenis beweging in Suid-Afrika en Calvyn. In die Skriflig 27, Des 1993.

SKRIF EN KERK

 1. Antropologie en soteriologie. Skrif en Kerk, 1982, Jaargang 3 nr 2.
 2. In gesprek met Johan Heyns. Skrif en Kerk, 1994, Jr. 15, 1.

TYDSKRIF VIR GEESTESWETENSKAPPE

 1. Suid-Afrika se verbondenheid met Europa: die teologie. Tydskrif. vir Geesteswetenskappe, 29, 1989.
 2. Demokrasie en godsdiens. Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 33/4, 1993.
 3. In dankbare herinnering: Johan Adam Heyns. Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 36/2, 1996.

SCRIPTURA

 1. Die koningskap van Christus en die Staat in ‘n godsdienstig-pluralistiese Scriptura Junie 1984, nr 12.
 2. Afsonderlike kerke vir afsonderlike bevolkingsgroepe? Scriptura, Mei, 1986, nr 17.

ANDER

 1. Is die NG Kerk van Transvaal op weg na herstel? Gereformeerde Vaandel,
 2. Heilige Skrif en sosiale etiek by Calvyn. Bulletin van die Suid-Afrikaanse vereniging vir die bevordering van Christelike Wetenskap, Des. 1973.
 3. The credibility of the church. Missionalia, Oktober 1979, Vol. 7.
 4. Die waarde van Latyn vir teologie. Akroterion, September 1980, Jr. 25 nr
 5. A church under pressure. Leadership SA, 1982.
 6. How free is theology? R.E.S. Bulletin, Januarie 1982.

ARTIKELS IN TYDSKRIFTE

DIE KERKBODE

 1. Genade en Kerk. Die Kerkbode, 14-21 Desember 1955.
 2. Is ons gehoorsaam? Die Kerkbode, 17 Oktober 1956, 10-17.
 3. Die nuwe Kerkorde van die N.G. Kerk. Die Kerkbode, 18 November tot 2 Desember
 4. Wat is Evangelisasie? Die Kerkbode, 30 September 1959.
 5. Die ander kant van die saak. Die Kerkbode, 3-27 Julie
 6. Wat is ‘n Sinode? Die Kerkbode, 22 Maart 1961.
 7. Die Status van Sendelinge. Die Kerkbode, 28 Junie 1961.
 8. Rooms of Gereformeerd? Die Kerkbode, 27 Maart tot 3 April 1963.
 9. Die Gee van Tiendes. Die Kerkbode, 20 November 1963.
 10. Brief: Rooms, kollegialisties of gereformeerd? 17 Julie 1973.
 11. Die diaken en die meerdere vergaderinge. Die Kerkbode, 2 tot 9 Junie
 12. Die aard van die kerklike gesag. Die Kerkbode, 8 tot 15 Desember 1965
 13. Oor erdekruike en… gesante van God. Die Kerkbode, 2 Maart 1966.
 14. Konflik in die kerk. Die Kerkbode, 29 November 1967.
 15. Die kerk en sy diakensamp. Die Kerkbode, 14 November 1973.
 16. Vernuwe tot diens van Christus en sy kerk. Die Kerkbode, 10 Apr 1974.
 17. Selfliefde en selfhandhawing. Die Kerkbode, 14 en 21 Augustus 1974.
 18. My tye is in U hand: gedagtes rondom genadedood. Die Kerkbode, 4 en 11 Junie 1975.
 19. ‘n Vreemdeling op aarde. Die Kerkbode, 3 Maart 1976.
 20. Die uitdaging. Die Kerkbode, 16 Augustus 1978.
 21. Die maagdelike geboorte. Die Kerkbode, 24 Junie 1981.
 22. Eenheid as gemeenskap van die heiliges. Die Kerkbode, 7 Julie 1982.
 23. Die doop sê: Ek sal vir jou ‘n God wees. Die Kerkbode, 7 Aug 1984.
 24. ‘n Greep uit: Om die waarheid te sê. Die Kerkbode, 8 Aug 1984.
 25. Christus se volmaaktheid. Die Kerkbode, 23 Julie 1986.
 26. Die N.G. Kerk en die N.G. Bond. Die Kerkbode, 9 September 1987.
 27. NG Kerk het geluister na pleidooi van 1980. Die Kerkbode, 20 Okt.
 28. Wat maak ons gereformeerd? Die Kerkbode, 7 Junie 1996.

DIE VOORLIGTER

 1. Roeping van K.J.A-Jeug. Die Voorligter, September 1958.
 2. Het dit sin om van Evangelisasie te spreek? Die Voorligter, November
 3. Die Heidelbergse Kategismus. Die Voorligter, Desember 1963.
 4. Die Christen en aardse besittings. Die Voorligter, Februarie 1964.
 5. Die gawe om te kan uitdeel (oor die diakensamp). Die Voorligter, Mei
 6. Die ontwrigting van die stedelike Bantoe. Die Voorligter, Desember 1964.
 7. Hulpmiddels by die hou van huisgodsdiens. Die Voorligter, Februarie
 8. Die sin van ons lyding. Die Voorligter, April 1966.
 9. Die sug na bevryding. Die Voorligter, April 1967.
 10. Getuig met Woord en Daad. Die Voorligter, Augustus 1967.
 11. Wat die Kerkhervorming vandag nog beteken. Die Voorligter, Oktober
 12. Dankbaarheid: die geheim van oorwinning.   Die Voorligter, Januarie
 13. Ontslae van die wet. Die Voorligter, Maart 1968.
 14. Briewe uit die Vreemde. Die Voorligter, Mei 1970.
 15. Die Verhouding tussen Suid-Afrika en Nederland. Die Voorligter, Junie
 16. Is ons eredienste te koud en te styf? Die Voorligter, April 1971.
 17. Die kerk moet tred hou met die nuwe wêreld. Die Voorligter, Junie 1971.
 18. Die eenvoud van Jesus. Die Voorligter, Januarie 1976.

GEREFORMEERD WEEKBLAD

 1. Kerkbouw 1968. Gereformeerd Weekblad, 6 December 1968.
 2. Den mensen gelijk. Geref. Weekblad, 20 December 1968.
 3. Tot zijn gedachtenis. Geref. Weekblad, 3 Januari 1969.
 4. Zielzorg als bediening van genade. Geref. Weekblad, 10 Januari 1969.
 5. Discussie rondom de prediking. Geref. Weekblad, 7 Febr. tot 7 Maart
 6. ..? Geref. Weekblad, 4 April 1969.
 7. De kerk in de moderne samenleving. Geref. Weekblad, 11 April 1969.
 8. Het goddelijke recht op de synode van Westminster. Geref. Weekblad, 30 Mei 1969.
 9. Hulp aan de catecheet. Geref. Weekblad, 20 Julie 1969.
 10. Het ambt onder het zoeklicht. Geref. Weekblad, 5 September tot 3 Oktober 1969.
 11. Sociologie en kerk. Geref. Weekblad, 24 Oktober 1969.
 12. Het ambt onder het zoeklicht.   Weekblad. 5 September tot 7 November 1969.
 13. Ouderlingenblad, November 1969. (Jr. 47, nr. 555).
 14. De gemeente en haar diaconaat. Geref. Weekblad, 2 Jan 1970.- ek sien nie 22 Jan in die blad nie!
 15. Interkerkelijke samenwerking. Geref. Weekblad, 16 Jan 1970.
 16. De zin van de kerkelijke praxis. Geref. Weekblad, 13 tot 20 Feb. 1970.
 17. Prediking op de feestdagen (2 artikels ek kry net een!). Geref. Weekblad, 27 Maart 1970.
 18. De Geest en de kracht. Geref. Weekblad, 15 Mei 1970.
 19. Nieuwe publicaties over de homiletiek. Geref. Weekblad, 5 tot 19 Junie
 20. De taak van de predikant. Ouderlingenblad, September 1970 tot Januari 1971.
 21. Heeft de preek een toekomst? Geref. Weekblad, 13 Nov. tot 4 Des 1970.
 22. Verkondiging en massamedia. Geref. Weekblad, 14 Mei 1971.
 23. Voldoet de traditionele kerkdienst anno 1971 nog? Geref. Weekblad, 28 Mei 1971.

SENDING

 1. A lecture on the method of missiology in: Die kongres verslag van die manne sendingbond, 1964.
 2. Sending en die lidmaat. Wat se die Skrif? Sending sketse, November 1970, Jaargang 6 nr 11 p 367.
 3. Die aktualiteit van die sending vandag. Sendingblad, 5 Mei 1978.
 4. Die onvervangbare verlossings boodskap. Die Sendingblad, Nov 1978, Jr. 14 nr 11,365; Des 1978, Jr. 14 nr 12, 402.
 5. Blydskap, versekering, hoop en bemoediging. Sendingblad Jul 1981, Jr. 17 nr 7, 221.

POLUMNIA

 1. Terwyl die bruidegom talm om te kom… staan die kerk in die branding. Polumnia, 1966.
 2. Die konsep-belydenis van die N.G. Sendingkerk. Polumnia, 1986.

ARTIKELS IN VERSAMELDE WERKE

 1. Artikel “Zuid-Afrika” in: Christelijke Encyclopaedie, deel 6, Kampen: 1961. – By Dolf.
 2. Die toekoms van die sending. Sendingsketse. Pretoria: Die Sinodale Sendingkommissie NGK Transvaal. 1961.
 3. Eksegese en Dogmatiek in: Hermeneutika. Pretoria: G.Kerkboekhandel, 1970.
 4. Eksegese en dogmatiek in: Hermeneutika, 1970.
 5. Four sermons in: Postille, s-Gravenhage. Boekencentrum N.V. 1970.
 6. A variety of contributions in: Ensiklopedie van die wêreld. Stellenbosch: F. Albertyn. 1971.
 7. Die aktualiteit van die Sosiale Etiek in: Sol Iustitiae. N.G.Kerkuitgewers,
 8. Dogmatiek en Heilige Skrif in: Septuagesimo Anno. Kampen: Kok. 1973.
 9. What is theology? in: Church and Theology in the contemporary world (referaat by konferensie GES), 1976.
 10. Wat is teologie? in: Woord en Wetenskap. Feesbundel vir Prof FJM Bloemfontein. VCHO, 1977.
 11. Kommunisme: Die stryd om die mens. (Saam met D.J. Kotze, P. Esterhuyse, J. du Preez). Stellenbosche Teologiese Studies 2. Kaapstad. N.G.Kerkuitgewers, 1978.
 12. Die Ou Testament in die teologie in: Die Ou Testament vandag. NG Kerkuitgewers, 1979.
 13. Riglyne vir die lydensprediking in: Prediking in die lydenstyd (Reeks ” Woord teen die Lig”, NGKU, 1982)
 14. God en siekte in: Dominee en dokter by die siekbed, Kaapstad: NGKU,
 15. Kritiese Verwantskap? Opmerkings oor die verhouding van die pneumatologie van Calvyn tot die van die Anabaptiste in: Calvyn Kaapstad: NGKU, 1982.
 16. Die Kerk van die toekoms in: Die Kerk en sy jeug op weg. Kaapstad: NGKU, 1984.
 17. Respons on “The Characteristics of heresy and the defense of apartheid as Christian” van B. Gaybba. Teologie-belydenis-politiek, /Theology- confession-politics (red. D.J. Smit). Bellville, 1984.
 18. Op die Breuklyn, in die gelyknamige bundel, Kaapstad: NGKU, 1984.
 19. Christelike geloof en menseregte, in: Menseregte, Tafelberg, 1984.
 20. ’n Nuwe weg. Teks binne Konteks. Bellville: U.W.K. 1986.
 21. Die eenheid van die kerk – noodsaak of luukse? In: Die eenheid van die kerk van Christus. Pretoria: N.G.Kerkboekhandel, 1987.
 22. Kerklike en Teologiese implikasies van die Kairos-dokument, in: Kairos. Lux Verbi. 1987.
 23. Uitverkiesing en prediking, in: n Woord op sy tyd. Huldigingsbundel  vir J.A. Heyns. Pretoria: 1988.
 24. Matteus 6:1-4, in “Woord teen die Lig” II/5, 1990, 141-150.
 25. Verdeeldheid onder broers, in: Geroep tot eenheid (red: H du Toit en P Kruger), Pretoria. NGKerkboekhandel, 1990.
 26. Understanding the Church situation and obstacles to Christian witness in South Africa, in: The Road to Rustenburg (red: L Alberts & F Chikane), Cape Town, Struik: 1991.
 27. Die noodsaak van skuldbelydenis, in: Derde gelui vir more (red: E de Villiers & D Kitching), Kaapstad, Tafelberg, 1991.
 28. Catholicity, Unity and Truth, in: Paul G Schrotenboer (ed): Catholicity and Secession. A Dilemma? Kampen, Kok: 1992, 16-27.
 29. Reformed Theology and the identity of the Christian Congregation, in: M. BaUeau, J.W. Maris & K Veling (ed): The Vitality of Reformed Theology. Kampen, Kok: 1994.
 30. Turning to the World. On Karl Earth’s interpretation of the modern era, in: J Mouton and BC Lategan (ed): The Relevance of Theology for the Pretoria. HSRC, 1994, 535-547.
 31. ’n Eeresuil vir Dordt, in RM Britz 7 SA Strauss: Dordt na 375 jaar, 1619-1994. Bloemfontein. Pro Christo, 1995.

HOMILETIESE PUBLIKASIES

 1. In the series “Lewende Waters”, (Die Evangelis, Potchefstroom, 1959): Wie ore het om te hoor.
 2. Contributions in: Die Volle Raad, deel 1, 1960.
 3. ‘n Brief aan doopouers. Kaapstad: N.G.Kerkuitgewers, 1963.
 4. Three sermons concerning the Heidelberg Catechism in: Vier eeue van Troos, Kaapstad: N.G.Kerkuitgewers, 1963.
 5. One months meditations in: Aandgesprekke. (Jeugdagboek), Bloemfontein: Sacum, 1963.
 6. Contribution in: Lig en Lewe, Kaapstad: N.G.Kerkuitgewers, 1964.
 7. Contribution in: Present, ‘n Uitgave van die Geref. Vrouwen- en Mannenbond, Nederland. 1970-1971
 8. Het feest van de grotere werken (Preek vir Pinkster).- Feestdagen van de Kampen: Kok. 1973.
 9. Die probleem van sonde. Nasorgboekie nr 3, Jeug-tot-jeug-aksie. K.A.E. Ongedateer. By Dolf
 10. Die liefde van Christus dring ons. Pretoria: N.G.Kerkboekhandel, 1976.
 11. Vreemde gemeenskap. (Saam met P.F. Theron), Pretoria,G.Kerkboekhandel. 1979.
 12. Soms kom dit later. Kaapstad: N.G.Kerkuitgewers, 1982.
 13. Want U is met my. (Saam met M. Janson, J.A. Heyns en J.F. du Toit), Pretoria: N.G. Kerkboekhandel, 1982.
 14. Vreemde geregtigheid. (with P.F. Theron), Kaapstad, 1983.
 15. Die geestelike toestand van die Ned. Geref. Kerk – Handelinge van die Sinode van Wes-Kaap, 1983.
 16. Die taak van die Ned. Gerf. Kerk vandag in diens van die koninkryk.- Handelinge van die Algemene Sinode N.G.K., 1986.
 17. Die hand wat my vashou. Kaapstad: Lux Verbi, 1987.
 18. Een – sodat die wêreld kan glo. Pinksterreeks, Die Kerkbode, 8 April,
 19. ‘n Bydrae in: Verkondig die Woord, CUM., Roodepoort. (ongedateerd – waarskynlik 1968).
 20. From Sept 1974 to 1992 a weekly weeklikse stigtelike rubric for the papers of the Nasionale Pers.
 21. Hoe kan ek seker wees? Publikasie van SKLAS, Wes-Kaap, Kaapstad,
 22. Dink aan jou Skepper. Preek in die feesbundel vir Murray Janson, Pretoria, 1989.
 23. Vreemde Bevryding (saam met PF Theron).   Lux Verbi, 1989.
 24. Ja! Jy kan seker wees (…dat jy gered is). Lux Verbi, 1993.