NG Kerk moet vandag sê oor dié belydenis

NG KERK MOET VANDAG SÊ OOR DIÉ BELYDENIS
Beeld, 4 Desember 1990.
Kerksake-verslaggewer

’n Vergadering wat as ’n waterskeidingsbyeenkoms in die geskiedenis van die NG Kerk bestempel word, vind vandag plaas wanneer die Algemene Sinodale Kommissie (ASK) van die NG Kerk in Pretoria byeenkom.

Die ASK sal hom moet uitspreek oor prof. Willie Jonker se skuldbelydenis oor die NG Kerk en apartheid by die nasionale konferensie van kerke by Rustenburg en die NG afvaardiging by die konferensie se vereenselwiging daarmee.

Hy sal ook moet reageer op die KP-leier, dr. Andries Treurnicht, se eis dat die ASK verklaar dat die sinodale besluit oor apartheid ’n fout, eensydige politiekery en ’n oorskryding van kerklike bevoegdheid was.

Na verwagting sal die ASK hom ook uitspreek oor skroeiende kritiek van die Afrikaanse Protestantse Kerk (APK) op die skuldbelydenis oor apartheid by Rustenburg.

Vandag sal die ASK ook gesprek voer met die moderature van die NG Sendingkerk en die NG Kerk in Afrika oor die skuldbelydenis, die NG Kerk se standpunt oor apartheid, oor die Belhar-belydenis en oor die oopstelling van NG strukture vir gemeentes, ringe en sinodes van Gereformeerde belydenis.

Kerklike waarnemers bestempel dié ontmoeting met die ander twee NG Kerke as een van die mees beslissende in baie jare.

Die ASK-vergadering sou in Maart plaasgevind het, maar is op versoek van die gesamentlike moderature van die Transvaal tot vandag vervroeg. Die versoek is gerig ná prof. Jonker se skuldbelydenis by die Rustenburgse kerkekonferensie en die politieke en kerklike reaksie hierop.
Die NG afvaardiging by die kerkekonferensie het hom vereenselwig met prof. Jonker se belydenis oor die NG Kerk en apartheid en het gesê dit is in ooreenstemming met die Algemene Sinode se besluit oor apartheid.

Die dagbestuur van die Wes-Transvaalse streeksinode het egter gesê prof. Jonker se skuldbelydenis is nie in ooreenstemming met die Algemene Sinodale besluit oor die politieke modelle en apartheid nie. Die Noord-Transvaalse streeksinode se moderatuur het kritiek uitgespreek op prof. Jonker se belydenis en het gesê hy was nie ’n amptelike afgevaardigde nie.

Prof. Flip van der Watt, moderator van die NG Kerk in Noord-Transvaal, het gesê prof. Jonker se belydenis was kerkregtelik gesproke ’n fout.

Prof. Pieter Potgieter, moderator van die NG Kerk, het gister gesê hy gaan nie reageer op dr. Treurnicht se eis en so die ASK-vergadering vooruitloop nie. “Ek meen dat die kerk se beleid oor apartheid en politieke modelle, soos verwoord tydens die Algemene Sinode en by Rustenburg, in die politieke arena ingetrek is.”

Die kerk se bevoegdheid om op grond van die Bybelse beginsels van reg, geregtigheid en liefde hom op beginselgronde oor politieke modelle uit te spreek, moenie in twyfel getrek word nie. Die NG Kerk het in sy besluit oor apartheid gesê enige politieke model wat só in die praktyk funksioneer (soos apartheid wat in die praktyk ’n ideologie geword het), moet as sondig van die hand gewys word”.

Dit beteken ook dat indien integrasie of magsdeling of partisie in die praktyk só funksioneer, dit verwerplik is, het prof. Potgieter gesê.