NG Kommissie byeen oor belydenis

NG KOMMISSIE BYEEN OOR BELYDENIS
Die Burger, 4 Desember 1990
Kerksake-verslaggewer

’n Vergadering wat as ’n waterskeidingsbyeenkoms in die geskiedenis van die NG Kerk bestempel word, vind vandag plaas wanneer die Algemene Sinodale Kommissie (ASK) van die NG Kerk in Pretoria byeenkom

Die ASK sal hom moet uitspreek oor prof. Willie Jonker se skuldbelydenis oor die NG Kerk en apartheid by die nasionale konferensie van kerke by Rustenburg en die NG afvaardiging by die konferensie se vereenselwiging daarmee. Hy sal ook moet reageer op die KP-leier, dr. Andries Treurnicht, se eis dat die ASK verklaar dat die sinodale besluit oor apartheid ’n fout, eensydige politiekery en ’n oorskryding van kerklike bevoegdheid was.

Na verwagting sal die ASK hom ook uitspreek oor skroeiende kritiek van die Afrikaanse Protestantse Kerk (APK) op die skuldbelydenis oor apartheid by Rustenburg.

Vandag sal die ASK ook gesprek voer met die Moderature van die NG Sendingkerk en die NG Kerk in Afrika oor die skuldbelydenis, die NG Kerk se standpunt oor apartheid, oor die Belhar-belydenis en oor die oopstelling van NG strukture vir gemeentes, ringe en sinodes van Gereformeerde belydenis.

Kerklike waarnemers bestempel dié ontmoeting met die ander twee NG Kerke as een van die beslissendste in baie jare.

Die ASK-vergadering sou in Maart plaasgevind het, maar is op versoek van die gesamentlike moderature van die Transvaal tot vandag vervroeg. Die versoek is gerig ná prof. Jonker se skuldbelydenis by die Rustenburgse kerkekonferensie en die politieke en kerklike reaksie hierор.

Die NG afvaardiging by die kerkekonferensie het hom vereenselwig met prof. Jonker se belydenis oor die NG Kerk en apartheid en het gesê dit strook met die Algemene Sinode se besluit oor apartheid.

Die dagbestuur van die Wes-Transvaalse streeksinode het egter gesê prof. Jonker se skuldbelydenis strook nie met die Algemene Sinodale besluit oor die politieke modelle en apartheid nie. Die Noord-Transvaalse streeksinode se moderatuur het kritiek uitgespreek op prof. Jonker se belydenis en het gesê hy was nie ’n amptelike afgevaardigde nie.

Prof. Flip van der Watt, Moderator van die NG Kerk in die Noord-Transvaal, het gesê prof. Jonker se belydenis was kerkregtelik ’n fout.

Prof. Pieter Potgieter, Moderator van die NG Kerk, het gister gesê hy gaan nie reageer op dr. Treurnicht se eis en so die ASK-vergadering vooruitloop nie.

Die kerk se bevoegdheid om op grond van die Bybelse beginsels van reg, geregtigheid en liefde hom op beginselgronde oor politieke modelle uit te spreek, moenie in twyfel getrek word nie.