Ned Geref Kerk Biesiesvlei

KORRESPONDENSIE
Ned Geref Kerk Biesiesvlei
22 Januarie 1991

Prof WD Jonker
Deo Gratias
Chenin Blanc 29
Kleingeluk
Stellenbosch
7600

Geagte Prof Jonker

RUSTENBURG BERAAD

Die kerkraad van die gemeente van Biesiesvlei het met skok en teleurstelling kennis geneem van u belydenis tydens die onlangse kerke beraad te Rustenburg, asook die daaropvolgende uitlatings van Proff. Pieter Potgieter en Danie du Toit. As mens na die geskiedenis van die N.G. Kerk kyk, dan het daar in die verlede verskeie teoloë, wat ’n belangrike rol gespeel het in die ontwikkeling van die kerk en die dogter kerke wat uit die arbeid van die N.G. Kerk tot stand gekom het, gelewe. Hierdie teoloë het uit geloof in die Woord van God meegewerk om kerke daar te stel wat saam met die NG kerk, ledemate in die liggaam van Christus verteenwoordig het.

Volgens u skuldbelydenis, asook Prof. Danie du Tait se verklarings, onder andere dat die Woord in die laaste jare al hoe meer tot hulle gespreek het, net asof dit nie in die verlede ook tot die predikante gespreek het nie, wil dit al lyk asof u nou die leraars en ook ander gelowiges wat nie u siening huldig nie, verdoem as sondig en derhalwe ongeredde mense. Dit wil vir die kerkraad lyk asof die professore, wat verantwoordelik is vir die opleiding van ons leraars, in ’n al hoe groter mate die doelstellings van die huidige wêreld nastreef en nie meer die werklike wil van onse Hemelse Vader soek nie.

Aangesien die kerkraad en gemeente geen gewetenswroeging of skuldgevoel het oor die wyse waarop die kerkraad en gemeente teenoor anderskleuriges in ons land voel of optree nie, verwerp die kerkraad die sogenaamde skuldbelydenis, en wil hiermee ’n ernstige beroep op u doen om u nie deur die politiek te laat manipuleer nie, maar die ware boodskap van die Woord te verkondig.

Seënbiddend

[Skrywe van die Kerkraad van die Ned Geref Gemeente Biesiesvlei aan prof Willie Jonker oor die Rustenbug-belydenis. Geplaas met die toestemming van die Kerkraad van die Ned Geref Gemeente Biesiesvlei].