Totale bevryding

Die Burger, 20 April 1992
TOTALE BEVRYDING

UIT die gesigshoek van die Christenheid is Paasnaweek die hoogtepunt van die hele jaar. Die Christendom leef uit die evangelie van die totale bevryding van die mens uit alle sonde, skuld, nood en verganklikheid. Dit is hierdie hoop wat op Goeie Vrydag en Paassondag gevier word. Op Goeie Vrydag gaan dit oor die verlossing van alle sonde en skuld deur die kruis van Christus. Op Paassondag word die opstanding van Christus uit die graf en sy triomf oor dood, ellende, lyding en verganklikheid gevier. In hierdie twee heilsfeite word die hele verlossingsboodskap van die Bybel saamgevat.

’n Vlugtige blik na die Twaalf Artikels van die Christelike geloof bevestig dit. Die hart daarvan word gevorm deur die belydenis van die geboorte, lyding, dood, opstanding en verheerliking van Christus. Daarna volg die opsomming van die vrug daarvan: vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe.

Die hele prediking van die Nuwe Testament bestaan in die oproep aan almal om te glo in die verlossing wat klaar in die kruis en opstanding van Christus voltrek is, sodat hulle kan gaan lewe uit die hoop dat wat in Christus gebeur het, deur die krag van die Heilige Gees ook in hulle lewens verwerklik sal word.

Dit is, volgens die Bybel, niks minder nie as ’n omvattend bevryding. Dit beteken – om mee te begin – die vergiffenis van sondes. Daarvoor het Christus gesterf. Hy het werklik onder die toorn van God oor die sondes gaan staan en dit tot die uiterste toe uitgely en gedra. Daarom beteken die kruis vergiffenis, kwytskelding, bevryding van die skuld en die mag van die sonde.

Dit is op sigself iets onuitspreeklik heerliks. Wat ‘n vreugde om te mag weet dat die sonde nie meer deur God teen mens gehou word, as jy in geloof jou toevlug tot Christus geneem het nie! Die skuld is weg. Die las van die hart rol weg by die kruis. ’n Nuwe begin word met God en met die lewe gemaak!

Daarom is die kruis ook so ’n sentrale simbool in die Christenheid. Daarin lê die volkome bevryding van die skuld uitgedruk. Talle Christene bly dan ook net by die kruis staan. Vir hulle besef is die kruis die somtotaal van die boodskap van die evangelie.

Sorg van God

En tog, hoe heerlik ook, die vergiffenis van sondes is nie die hele boodskap van die Christelike geloof nie. Die heil wat Christus bewerk het, is nog meer as dit. Dit sluit ook die aanname as kinders van God in en die belofte dat God ook vir hulle aardse lewe verantwoordelikheid aanvaar.

Wat deur Christus met sy bloed vrygekoop is, word in ’n besondere sin die voorwerp van Gods sorg en bewaring. Hulle mag ook vir hierdie lewe op Christus hoop en vrymoedig bid om Gods bewaring, sy sorg en voorsiening in aardse behoeftes, genesing van siekte en daaglikse brood. Daar is niks te gering of te groot om daarmee na God te gaan nie.

Van die daaglikse brood tot die politieke nood kan alles op die gebedslys kom. Dit is goed dat daar in ons tyd weer ontdek is hoe duidelik die Bybel oor God se besondere sorg vir die armes, die lydendes, wese en weduwees, verdruktes en veronregtes praat.

Inderdaad is God die God van bevryding vir almal wat uit nood tot Hom roep. Sonder die wil van die hemelse Vader sal geen haar van hulle kop op die grond val nie, ja, Hy laat alles tot hulle beswil en saligheid dien.

En tog, ook dit is nog nie genoeg nie. Paulus skryf in 1 Kor. 15:19: “As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense”. Die Christelike hoop strek nog verder as die aarde en liggaamlike nood. Dit strek ook oor die graf heen. Dit omvat ook die boodskap van die opstanding van die dooies. Daaroor is die Nuwe Testament baie duidelik. Enige heilsverwagting wat dit nie insluit nie, is te klein.

Paulus sê in 1 Kor. 15 juis aan die Korintiërs: As julle glo in die opstanding van Christus, beteken dit nie net dat Christus self uit die graf opgestaan het nie. Dit beteken ook nie net dat dié wat in Hom glo, ’n geestelike opstanding in hulle wedergeboorte ervaar nie. Dit beteken selfs nie net dat ’n mens naas jou sterflike liggaam ‘n onsterflike siel het wat ewig sal lewe nie.

Nee: dit beteken dat Christus en die gelowiges deur God saamgedink word, sodat alles wat met Hom gebeur het, ook vir hulle geld en met hulle sal gebeur. As Hy uit die dood opgestaan het, sal ook hulle uit die dood opstaan. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood.

Die heil in Christus is ’n pakket. ‘n Mens kan nie net een deel daarvan koop en die res negeer nie. Die evangelie verkondig ’n totale bevryding van die skuld, die mag en die gevolge van die sonde. Die opstanding uit die dood is die hoogste triomf. Daarin mond die boodskap van Paasfees uit. – WDJ